De kortingspas van Leiden en omstreken
Altijd tot wel 50% korting bij 150 bedrijven
Al 15500 passen aangeschaft

 

>>>Hieronder vind je de algemene voorwaarden en het vernieuwde privacybeleid.

ALGEMENE VOORWAARDEN PASHOUDERS

Artikel 1 Algemeen
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen LeidsePas en een pashouder waarop LeidsePas deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
1.2. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. LeidsePas en de pashouder zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
1.3. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
1.4. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze Algemene Voorwaarden.
1.5. Indien LeidsePas niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat LeidsePas in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
1.6. Indien de LeidsePas gratis is verkregen is de LeidsePas geldig tot 30 juni van het aangegeven en op dat moment geldende pasjaar.
1.7. Indien de LeidsePas aangeschaft is tegen een gereduceerde prijs, is de gereduceerde prijs of gratis verstrekking alleen van toepassing gedurende het dan geldende pasjaar. Bij ieder opvolgend pasjaar wordt de standaard abonnement prijs in rekening gebracht.

Artikel 2 Uitvoering LeidsePas Regeling
2.1. Bestellen van de LeidsePas is mogelijk via de website www.leidsepas.nl en via de op de website genoemde verkooppunten. De LeidsePas wordt aangeboden in de vorm van een abonnement.
2.2. Het abonnement op de LeidsePas wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en vangt aan op het moment van aanschaf van de pas.
2.3. Opzegging van het abonnement op de LeidsePas kan op ieder gewenst moment, met in achtneming van 3 weken opzegtermijn. Indien er geen opzegging heeft plaatsgevonden voor 7 juni van het lopende pasjaar wordt de LeidsePas voor het volgend jaar automatisch toegestuurd in de maand juni vooraf gaande aan het nieuwe pasjaar. Incasso van het abonnementsgeld wordt in 1 keer geint en vindt plaats in de maand juni, direct na het verzenden van de nieuwe pas. Bij tussentijdse beëindiging van het abonnement vindt er geen evenredige restitutie plaats van de abonnementsgelden. Opzegging kan schriftelijk of per e-mail kenbaar worden gemaakt. De opzegging van het abonnement kan gericht worden aan: LeidsePas, Jan van Ruusbroeclaan 20, 2343 JL oegstgeest of per email aan; info@leidsepas.nl
2.4. Bij bestelling van de LeidsePas via www.leidsepas.nl/bestellen is de betaling van het abonnementsgeld middels een IDEAL betaling. Het abonnementsgeld voor opvolgende jaren geint middels automatische incasso.

Artikel 3 Gebruik LeidsePas
3.1. De LeidsePas is een kortingskaart en geen betaalmiddel.
3.2. Het is de pashouder verboden de pas door derden te laten gebruiken. Er kan door de deelnemende ondernemingen en/of organisaties om legitimatie worden gevraagd.
3.3. De deelnemende bedrijven en/of organisaties geven de korting op vertoon van de pas. Er bestaat geen recht op korting bij vertoon van de pas achteraf.
3.4. De deelnemende bedrijven en/of organisaties zijn vrij te bepalen dat de korting niet geldt in combinatie met andere kortingen en/of aanbiedingen.
3.5. Tussentijdse wijzingen in het aanbod van deelnemende bedrijven en/of organisaties zijn mogelijk zonder dat de LeidsePas op enige wijze schadeplichtig is jegens de pashouder. Wijzigingen in aanbod worden aangegeven op de website www.leidsepas.nl en/of andere informative uittingen.
3.6. LeidsePas bepaalt het kortingsbeleid en is gerechtigd dit beleid gedurende het jaar te wijzigen zonder op enige wijze schadeplichtig te zijn jegens de pashouder. Wijzigingen in beleid worden tijdig kenbaar gemaakt op de website www.leidsepas.nl
3.7. Het is niet toegestaan de LeidsePas te gebruiken op een manier die schade toebrengt aan de LeidsePas, haar partners en/of de deelnemende bedrijven en/of organisaties. Indien het vermoeden bestaat dat er sprake is van misbruik van de LeidsePas Regeling is LeidsePas gerechtigd de pas in te nemen zonder op enige wijze schadeplichtig te zijn jegens de pashouder.
3.8. In geval van verlies van de pas kan men een nieuwe pas bestellen voor € 2,50. Bestellen van een nieuwe pas is mogelijk door het sturen van een email naar info@leidsepas.nl. Indien jouw LeidsePas gestolen is dan kan men op vertoon van het proces-verbaal van de politie en legitimatie een nieuwe pas krijgen. Het tonen van het proces-verbaal en je legitimatie kan op twee manieren: een kopie van beide documenten opsturen naar Jan van Ruusbroeclaan 20, 2343 JL oegstgeest of je kunt beide documenten scannen en mailen naar info@leidsepas.nl. Een kapotte pas wordt vanzelfsprekend vernieuwd. Tegen inlevering van de kapotte pas krijg je een nieuwe LeidsePas terug. Stuur de kapotte pas met je contactgegevens naar Jan van Ruusbroeclaan 20,2343 JL Oegstgeest.

Artikel 4 Aansprakelijkheid
4.1. LeidsePas is niet verantwoordelijk voor geschillen tussen de pashouder en de deelnemende bedrijven en/of organisaties.
4.2. LeidsePas draagt geen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van producten en/of diensten die door de deelnemende bedrijven en/of organisaties wordt aangeboden, noch voor fouten of nalatigheden bij de uitvoering van de LeidsePas Regeling.
4.3. LeidsePas is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor afwijking van de vermelde gegevens en/of voor drukfouten op de website www. Leidsepas.nl, in nieuwsbrieven en/of andere publicaties.
4.4. Iedere aansprakelijkheid van LeidsePas en iedere aansprakelijkheid van personen die bij de uitvoering van de LeidsePas Regeling zijn betrokken, is uitgesloten voor zover deze niet het gevolg is van opzet of grove schuld.

Artikel 5 Privacy
5.1. De persoonsgegevens van de pashouder worden opgeslagen in ons data bestand en vertrouwelijk behandeld.

Artikel 6 Toepasselijk recht en geschillen
6.1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij LeidsePas partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens koopverdrag wordt uitgesloten.
6.2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 7 Vindplaats en wijziging voorwaarden
7.1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij www.voorwaarden.net en op te vragen via de website LeidsePas.nl
7.2. Deze voorwaarden kunnen door LeidsePas aangepast worden. Een nieuwe versie is direct na het deponeren bij www.voorwaarden.net en plaatsing op de website www.leidsepas.nl van kracht. LeidsePas adviseert de pashouder de Algemene Voorwaarden regelmatig te bekijken.
7.3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de LeidsePas overeenkomst.

 

 

PRIVACYBELEID

 

Wij zijn er van bewust dat je vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om je privacy te beschermen. Op deze pagina laten we je weten welke gegevens we verzamelen als je onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee jouw gebruikservaring verbeteren. Zo snap je precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van LeidsePas. Je dient je ervan bewust te zijn dat LeidsePas niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geef je aan het privacybeleid te accepteren.

LeidsePas respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

GEBRUIK VAN ONZE DIENSTEN

Wanneer je een bestelling plaatst of een product aankoopt vragen we je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van LeidsePas of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

COMMUNICATIE

Wanneer je e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij je naar je persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk jouw vragen te verwerken en je verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van LeidsePas of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

COOKIES

Wij verzamelen GEEN gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.

Deze website maakt GEEN gebruik van “cookies” (tekstbestandtjes die op je computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken.

DOELEINDEN

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren je toestemming hiervoor hebben verkregen.

DERDEN

De informatie wordt NIET met derden gedeeld. Jouw gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het verstrekken van de LeidsePas en het informeren voor belangrijke zaken. Verder kan in enkele gevallen de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren.

VERANDERINGEN

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

KEUZES VOOR PERSOONSGEGEVENS

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

AANPASSEN/UITSCHRIJVEN COMMUNICATIE

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kan je met ons op nemen.

 VRAGEN EN FEEDBACK

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons door een mail te sturen naar info@leidsepas.nl